Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 

Prevádzkovateľ www.adamohammock.sk: Agáta Sáraiová – BAMBINO, Nezábudková 7A, 93701 Želiezovce, Slovakia

IČO: 33313300, DIČ: 1028516005, Platca DPH – IČ DPH: SK1028516005, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Levice, číslo živnostenského registra: 402-10900

bankové spojenie: VÚB, a. s., účet 1131600051/0200, IBAN: SK73 0200 0000 0011 3160 0051,

BIC/SWIFT: SUBASKBX

Telefón: +421 905 321 261, E-mail: info@adamohammock.sk

 

Čl. 1 – Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Agáta Sáraiová – BAMBINO, Nezábudková 7A, 937 01 Želiezovce, Slovakia. IČO: 333313300, DIČ: 1028516005, IČ DPH: SK1028516005. (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

 Orgán dozoru:

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50  Nitra 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034, fax č. 037/7720 024.

http://www.soi.sk

 

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností:

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode (e-shope) predávajúceho, a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúcich“).

Kupujúci, ktorým môže byť Spotrebiteľ aj Podnikateľ, by sa mal vo vlastnom záujme pred podaním objednávky zoznámiť sa s týmito Obchodnými a reklamačnými  podmienkami internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho.

 

Podnikateľom sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na adamohammock.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

Spotrebiteľom sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na adamohammock.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“).

 

 1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sú považované za záväzné. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok. Objednávka je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie potvrdenia „Prijatie k ďalšiemu spracovaniu“, ktoré je zasielané predávajúcim automaticky na e-mail kupujúceho a zároveň je uložené v databáze predávajúceho.

Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí na internetovej stránke v súvislosti s kúpou konkrétnych tovarov podľa výberu kupujúceho.

Miestom dodania tovaru môže byť adresa na území Slovenskej republiky a Českej republiky uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím od predávajúceho alebo prepravcu po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú uvedené v ďalšom texte týchto Obchodných podmienok. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, čím je kupujúcemu umožnené zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.

Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“.  Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ si kupujúci záväzne objednáva tovar uvedený v objednávke a vzniká mu povinnosť zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpne zmluvy sú po svojom uzavretí predajcom archivované v elektronickej forme a sú prístupné len predávajúcemu.

 

III. Typy prepravy tovarov a platby za prepravu tovarov

Zakúpený tovar je podľa svojho charakteru a na základe voľby kupujúceho dodávaný jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

 1. Platobné podmienky

Kúpna cena tovaru zakúpeného v internetovom obchode (e-shope) predávajúceho, spoločne s prepravným, ak je preprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho, môže byť zaplatená podľa voľby kupujúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

V hotovosti

Bankovým prevodom

Všetky informácie potrebné pre platbu bankovým prevodom dostáva kupujúci formou e-mailovej správy, obsahujúcej potvrdenie objednávky a platobné údaje, tzn. najmä číslo bankového účtu predávajúceho, variabilný symbol a čiastku, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť (kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, prípadne spoločne s prepravným, ak je preprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho). Dodávka objednaného tovaru sa realizuje po pripísaní príslušnej platby v plnej výške čiastky, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť, v prospech účtu predávajúceho. Ak nebude príslušná platba pripísaná na účet predávajúceho do desiatich dní od odoslania e-mailovej správy s platobnými údajmi kupujúcemu, považuje sa objednávka za zrušenú.

Kartou online

Plaťte kartou, ktorá má povolené platby na internete. Prenos je šifrovaný a bezpečný. Pre platbu online musí byť karta vydaná v EÚ.

 

 1. Dodacie lehoty

Ak nie je v popise objednaného tovaru uvedené niečo iné, alebo ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú na inej dodacej lehote, je všetok tovar expedovaný v nasledujúcich lehotách:

V prípade balíkovej prepravy:

Pri platbe na dobierku je tovar vyexpedovaný zvyčajne do troch pracovných dní od doručenia objednávky predávajúcemu. Pri platbe bankovým prevodom je tovar vyexpedovaný do troch pracovných dní po pripísaní platby na príslušný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty, najmä vo výnimočných prípadoch (napr. období vianočných sviatkov) alebo ak tovar nie je na sklade. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailovej alebo SMS správy, prípadne telefonicky. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, expedičná lehota môže byť predĺžená najviac tak, aby bola objednávka kupujúceho vždy splnená do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci – Spotrebiteľ (v tomto článku ďalej len „kupujúci“) je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich kalendárnych  dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru (poslednej časti objednaného tovaru), a to bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty.

Pre účinné odstúpenie od zmluvy je potreba, aby kupujúci oznámil predávajúcemu, že uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy, a to formou listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na kontaktnú adresu predávajúceho, na e-mailovou adresu: info@adamohammock.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy čiastku zaplatenej kúpnej ceny za tovar vrátane DPH a ďalšie platby, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane platby za dopravu tovaru kupujúcemu. Predávajúci vráti kupujúcemu uvedenú čiastku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci v odstúpení od zmluvy neuvedie niečo iné. Kupujúcemu nebudú v tejto súvislosti účtované žiadne poplatky. Platbu predávajúci kupujúcemu vráti po vrátení tovaru alebo ak kupujúci hodnoverne preukáže, že tovar odoslal späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť, skontrolovať a odskúšať, a to takým spôsobom, ako pri nákupe v ktorejkoľvek kamennej  predajni, tzn. v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak kupujúci odstupuje od zmluvy, nie je oprávnený s tovarom zaobchádzať nad vyššie uvedený rozsah, najmä ho používať. V prípade odstúpenia od zmluvy by teda kupujúci mal predávajúcemu vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez známok nadmerného opotrebovania spôsobeného jeho používaním a pokiaľ je to možné, vrátane originálneho obalu.

Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený predávajúcemu nekompletný, ušpinený, poškodený, nadmerne opotrebovaný v dôsledku jeho používania alebo inak znehodnotený, nemá to síce vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy, ale predávajúcemu vzniká nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vráteného tovaru, ktoré bolo spôsobené neprípustným zaobchádzaním s tovarom. Tieto náklady nesie kupujúci aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na doručovaciu adresu predávajúceho: Agáta Sáraiová, Nezábudková 7A, 937 01 Želiezovce, Slovakia.

Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty (14 dní).

 

VII. Reklamácie

Podrobné reklamačné podmienky sú popísané v REKLAMAČNOM PORIADKU, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných  podmienok.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: info@adamohammock.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov ODR, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
 4. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim:  Agáta Sáraiová – BAMBINO, Nezábudková 7A, 937 01 Želiezovce, Slovakia je Slovenská obchodná inšpekcia Staničná 9, 949 01 Nitra, tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034, fax č. 037/7720 024. www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti

 

VIII.  Ochrana osobných údajov (GDPR)

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v souvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnomm pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej jen „nariadenie GDPR“) súvisiacej so spracovaním osobných údajov kupujícího pre účely plnenia kupnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostřednictvom zvláštneho dokumentu.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH SPRÁV A UKLADANIE COOKIES

 

 1. Záverečné ustanovenia


Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho:

V Želiezovciach, dňa 1.03.2020

 

 

Tieto obchodné podmienky predávajúceho sú účinné od 1.03.2020 a nahradzujú obchodné podmienky predchádzajúce na webovej stránke predávajúceho www.adamohammock.sk.

Kontakt

Adresa

Mierová 12.
93701 Želiezovce

Telefon

+421(0)905 321 261

E-mail

info@adamohammock.sk

Otvorené

Pondelok-Piatok: 9-16:30

Napíšte nám!